fie.nipa,

Four

Four: 4.

Zero, zero.
One, one.
Two, two.
Three, three.
Four, four.

한국어 Dictionary

zero
one
two
three
four
| Next >>